Search This Blog

“အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကိုကာကြယ္ၾကေလာ ေခတ္မွီ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကိုထူေထာင္ၾကေလာ”

HTML editor

13 August, 2011

နိုင္ငံေရးသီလ

နိုင္ငံေရးသီလ
လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ေစာင့္စည္းရမည့္လူ ့စည္းကမ္းမ်ားရိွသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း
ဆက္ဆံရာတြင္ အသိပညာဖလွယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္အကူအညီေပးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေစာင့္ေရွာက္
ျခင္းတို ့သည္ လိုလားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ရန္လိုျခင္း၊ အမုန္းစကားဆိုျခင္း၊ ဝင့္ဝါျခင္း၊ ေမာက္မာျခင္း၊ ခ်ိဳးနိွမ္
ျခင္း၊ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေႀကာင္း ႀကံစည္ျခင္းတို ့သည္ မလိုလားအပ္ေသာအျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည္။
လူသည္ အတၱဗဟိုျပဳ သတၱဝါျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားျပီးျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ အတၱကို
ခ်ဥ္းႀကည့္ကာ ကိုယ္က်ိဳးကိုသာ ႀကည့္သူသည္ သာမန္လူသားျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်ိဳးကို ႀကည့္ရုံနွင့္
မျပီးေသး။ မိမိကိုယ္က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးနွင့္ မိမိျမင့္မားေရးအတြက္ အျခား သူတစ္ပါးကို နင္းေျချခင္း၊
အျခားသူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္စီးေစျခင္းသည္ သာမန္လူေအာက္နိ္မ္ ့က်ေသာ ယုတ္ည့ံသူ
ျဖစ္ေလသည္။
နိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အတၱဟိတမဟုတ္၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ေသာ ပရဟိတျဖစ္
သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ နိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္
သူမ်ားအား နိုင္ငံေရးသမားဟု ေခၚေဝၚျခင္းသည္ တြင္က်ယ္ေနေသာ အမ်ားသိေဝါဟာရ ျဖစ္လ်က္
ရိွသည္။
သို ့ျဖစ္ရာ
‘ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ’ ဆိုဘိသကဲ့သို ့ နိုင္ငံေရးသမားဟုဆိုလွ်င္ သတိထားဆက္ဆံရမည့္
သူ ဟူ၍ နားလည္မႈလဲြေနသူမ်ားစြာ ရိွေနသည္။ နိုင္ငံေရးသမားနွင့္ ဆက္ဆံရသည့္အခါမ်ားတြင္
ေႀကာက္သလိုလို၊ စိတ္မခ်သလိုလို၊ မိမိအေပၚတစ္စုံတစ္ရာ အျမတ္ထုတ္သြားေတာ့မလိုလို မသိုး
မသန္ ့ျဖစ္တတ္ႀကသည္။ ထိုသို ့ျဖစ္ေနေအာင္လည္း နိုင္ငံေရးသမားဆန္ ့က်င္သူတို ့က ‘အဆင္း
ဘီးတပ္ေပး’ ခဲ့ႀကသည္။ ေရနစ္သူကို ဝါးလုံးျဖင့္ ထိုး၍ပင္ နွစ္ခဲ့ႀကေသးသည္။ နိုင္ငံေရးသမားဆို
တာ ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားေတြဟု အမ်ားျပည္သူထင္ျမင္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးကာ
နာမည္ဖ်က္ခဲ့ႀကသည္။
သို ့ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရးသမားဟူေသာ အသုံးအနႈန္း အေခၚအေဝၚကို “နိင္ငံေရးအက်ိဳး
ေဆာင္” ဟု ပညတ္ပါ ေျပာင္းလဲျပီး တြင္က်ယ္စြာလည္း သုံးနႈန္းေခၚေဝၚႀကပါက ဆက္ဆံရန္
စိုးေႀကာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားေလမည္လားဟု ယူဆမိေပသည္။
နိုင္ငံေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကလည္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အဓိကမထားဘဲ နာမည္နွင့္
လိုက္ဖက္ေအာင္ နိုင္ငံ၏ အေရးအရာမ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးရန္ အဓိက ဦးတည္သင့္ႀက
သည္။ သို ့ျဖင့္ လူအမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ရိွသည္။
နိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး အယူအဆ မူဝါဒ အားလုံး
တူမွ်နိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ တူညီခ်က္မ်ားရိွသလို ကဲြလဲြခ်က္မ်ားလည္း ရိွေနမည္သာ ျဖစ္သည္။
အယူအဆမတူတိုင္း ရန္သူမ်ား မျဖစ္သင့္ေပ။ မတူသည္ကို ခဲြလုပ္၊ တူသည္မ်ားကို တဲြလုပ္ျခင္း
ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ေဆာင္နိုင္ႀကေပသည္။
နိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မိမိ၏မူဝါဒနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေကာင္းေႀကာင္းကို လူထုထံ
တင္ျပျခင္းနွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိမိျပိဳင္ဘက္မ်ား၏ မူဝါဒနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လဲြမွား ခၽြတ္ေခ်ာ္
ေနေႀကာင္းကိုလည္း တင္ျပႀကမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို ့တင္ျပရာတြင္ ရန္စြယ္ေငါေငါ အမ်က္
ေစာင္မာန္ႀကီးစြာျဖင့္ မိမိ၏ျပိဳင္ဘက္ကိုတိုက္ခိုက္နိွပ္ကြပ္ျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ေသာ အျပဳအမူ
ျဖစ္၍ နိုင္ငံေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ား ေရွာင္ရွားအပ္ေပသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ယင္းသို ့
အျပန္အလွန္ လက္ညိွဳးထိုး အပုပ္ခ်မႈမ်ားေႀကာင့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား နာမည္ပ်က္ခဲ့ျခင္း
ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ငယ္က်ိဳးငယ္နာမ်ား ေဖာ္ထုတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို
အဓိကထားခဲ့ႀကရာ ယင္းတို ့၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို လူထုက လုံးဝမသိရဘဲ မေကာင္း
ကြက္မ်ားကိုခ်ည္း ထပ္ဖံတလဲလဲ ႀကားသိေနရသည္ျဖစ္၍ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လူထု
အျမင္တြင္ အထင္ေသးစရာ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။
သို ့ျဖစ္ရာ နိုင္ငံေရးအက်ိဳးေဆာင္လိုသူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္လက္ညိွဳးထိုး အပုပ္
ခ်မႈမ်ားကို မျပဳမိေအာင္ ေစာင့္စည္းျခင္းနွင့္ ျပိဳင္ဘက္ကိုေလးစားျခင္းတည္းဟူေသာ နိုင္ငံေရး
သီလျမဲေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ႀကသည္။ နိုင္ငံေရးသီလျမဲျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈျဖစ္ထြန္း
ကာ တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ေကာင္းေသာရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment