Search This Blog

“အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကိုကာကြယ္ၾကေလာ ေခတ္မွီ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကိုထူေထာင္ၾကေလာ”

HTML editor

13 August, 2011

ရခုိင္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္ (ေဒါက္တာေရႊလူးေမာင္)


                            
                           SUMMARY
                                OF                    

              The Rakhine State Revolutionary Parliament

          Democratic forces in the Rakhine State – are in political crises due to factionalism, divided unity, leadership vacuum,   and anarchy and above all, lack of a democratic political institution. In this book, it is proposed to establish the much needed democratic political institution in the form of a Revolutionary Parliament (RP). The foundation of the RP is based upon the liberal democracy and equal political rights. Liberal democracy in the context of the Rakhine traditions and political liberalism and democracy. Structure and functioning of the British Parliament and the American Congress are briefed.
          Every citizen of the Rakhine State   Revolutionary Parliament. The Rakhine State citizens may participate in the RP individually, procedures or organizations. The RP follows the functional procedures of the British Parliament. The RP is essentially a legislative body. But its resolutions, policies, and orders will be executed and carried out by the Bureaus, each of which will be headed by a Director. The Director General is the chief – Directors constitute the Board of Directors. They are to be elected by the RP for a three-year term.
          It is recommended here that the RP should be bicameral consisting of a people’s Congress is made up of all individual citizens as the party-affiliation, if any, is null and void here, whilst the Parties’ congress is constituted with the representatives of the parties under a rule of proportional representation. Party less private members are grouped together and taken as a body, equivalent of a party or organization, that will also send its allotted number of representatives to the Parties’ congress.
          Methods of voting and voting systems are also briefed. Procedure of legislation is also explained. Finally it is hoped that the Theory and Practice of the RP will help bear the sweet fruits of democracy.

    ရခုိင္ျပည္  ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္   အက်ဥ္းခ်ဳပ္

          ရခုိင္ျပည္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားသည္ အုပ္စု၀ါဒမ်ားေၾကာင့္၄င္း၊ ေသြးကြဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ ၄င္း၊ ေခါင္းေဆာင္ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ မင္းမဲ့၀ါဒီ  စုိးမိုးမႈေၾကာင့္္၄င္း၊ အေရးၾကီး ဆုံးအေနျဖင့္- ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအုံမ်ားမရွိ၍၄င္း- ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း တြင္းသက္ေရာက္ေနၾကေပသည္။   ဤစာအုပ္တြင္-ယင္းအေရးၾကီး လုိအပ္ေနေသာ ဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအုံကို ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္တရပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းအတည္ျပဳထားေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္ကုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာဒီမုိကေရစီႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အာဏာ အခြင့္အာဏာေပၚ တည္ေဆာက္ထားေပသည္။  က်ယ္ျပန္႔ေသာဒီမိုကေရစီကုိ ရခုိင္ျပည္၏ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေမႊအႏွစ္မ်ားႏွင့္ စပ္ဟပ္ကာ တင္ျပထားေပသည္။ အေနာက္တုိင္းက်ယ္ျပန္႔ေသာ၀ါဒႏွင့္   ဒီမိုကေရစီတုိ႔ကို လည္းႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ျဗိတိသွ် ပါလီမန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးထားေပသည္။
          ရခုိင္ျပည္သူ အားလုံးကုိ ရခုိင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္၏ အမတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပသည္။ ရခုိင္ျပည္သူတုိင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ပါတီအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္သည္ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္၏ အလုပ္လုပ္ပံု ထုံးနည္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးေပသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္သည္ ဥပေဒျပဳဌာနျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားကုိ ျဗဴရိုမ်ားျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပမည္။ ဗ်ဴရိုမ်ားကို ဒါရိုက္တာမ်ားက ဦးစီးေပသည္။ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္မွာ အၾကီးဆုံး အမႈေဆာင္အရာရွိလည္းျဖစ္ ညွိႏႈိင္းသူလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားကုိ ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္မွ သုံးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ရေပမည္။
          ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္ကုိ၂--ဆင့္ပါလီမန္အျဖစ္က်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံတင္ျပထားေပသည္။
     ယင့္၂-ဆင့္မွာ-() ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ႏွင့္ () ပါတီမ်ားကြန္ဂရက္ျဖစ္ေပသည္။ ပါတီ၀င္အဖြဲ႔၀င္ ဆုိသည္မွာ ဤျပည္သူမ်ားကြန္ဂရက္ ကုိပုဂၢိဳလိက အမတ္မ်ားကုိလည္း ပါတီအဖြဲ႔တစ္ခုသဘြယ္ စုစည္းယူဆျပီး အခ်ိဳးက်သတ္မွတ္ထားေသာ အေရအတြက္အတိုင္း- လုိအပ္ေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ  ပါတီကြန္ဂရက္္သုိ႔ ေစလႊတ္ေစရမည္။
          မဲပုံနည္းမ်ား မဲေပးမႈစနစ္မ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားေပသည္။ ဥပေဒျပဳနည္း တုို႔ကိုိလည္း ရွင္းလင္းထားေပသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဤေတာ္လွန္္ေရး ပါလီမန္၏ သီအုိရီႏွင့္ လက္ေတြ႔ကုိ ခ်ိဳျမေသာ ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင့္တုိ႔ကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု ယူဆေမ်ွာ္လင့္ထားေပသည္။

            ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္္
(  Rakhine State Revolutionary Parliament)

နိဒါန္း။     
              ၁၉၆၁ - ခု ဇြန္လ ၁၃- ရက္ ေန႔စြဲအေနျဖင့္ ရခုိုင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားရန္ ရခုိင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္ျဖင့္ ခရီးဆက္သင့္ ေၾကာင္းကုိ ရခိုင္ျပည္ထြက္ရပ္လမ္း ေကာ္မတီကုိ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ တဖန္ၾသဂုတ္လ အတြင္းတြင္လည္း ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ လူကုိယ္တုိင္ေတြ႔ဆုံျပီး တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ တဖက္တြင္လည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္  ေခါင္းေဆာင္ အလုပ္သင္္ သင္တန္း (Democracy and Leadership Workshop)- session- 1 တြင္လည့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ပါသည္။ ဤစာတန္း၌ ယင္းရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္တို႔ကို စုစည္းျပီး လိုအပ္သလုိမြမ္းမံတင္ျပအပ္ပါသည္။
          ဤတင္ျပခ်က္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္  ယခင္ကတင္ျပခဲ႔ေသာ ဆန္းစစ္တင္ျပခ်က္မ်ား- (အမွတ္- ၁၉၈၂ မတ္လ-၂၁ ရက္။ အမွတ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ - ရက္။ အမွတ္- ၁၉၈၂- ဒီဇင္ဘာလ -၂၂ ရက္) အေတြးအေခၚတို႔ကို ယေန႔ႏိုင္ငံေရး   ဘ၀ႏွင့္  ကုိက္ညီေအာင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးခ်ဲ႔ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲေစျပီး ႏိုင္ငံေရးဘ၀ တုိ႔သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚကုိေျပာင္းလဲေစပါသည္။ မွား၏ မွန္၏ ေကာင္း၏ ဆုိး၏ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္ ဆုိသည္တို႔မွာကား  ကာလေဒသ ပေယာဂတည္း ဟူေသာ ေၾကးမုံျပင္တြင္ ထင္ဟပ္ ေပၚေပါက္လာေသာ အရိပ္အေယာင္ မ်ားသာျဖစ္ပါ သည္။ Dialectical Criticism ဟုေခၚေသာ အႏုဋိေလာမေ၀ဖန္ခ်က္ျဖင့္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

.၁။  က်ယ္ျပန္႔ေသာဒီမိုကေရးစီ ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္ 
          ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ်လ ရက္ေန႔စြဲပါ ဆန္းစစ္တင္ျပခ်က္ အမွတ္ တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ()က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ အဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရ (liberal Democracy) ကိုဘာသာျပန္ထားျခင္းမဟုတ္။
()က်ယ္ျပန္႔ေသာဒီမိုကေရစီ ဟူေသာေ၀ါဟာရကုိ ယေန႔လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအသုံးအႏႈန္း တို႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ့ညီေထြးေစရန္ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ (liberal Democracy) ဟုျပန္ဆုိရျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ဆိုပါမႈ”Broad Democracy” ဟုျပန္ဆိုရပါေပမည္။
          ဤသုိ႔ရွင္းလင္းခဲ့ရျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလုိသည့္  က်ယ္ျပန္႔ေသာဒီမိုကေရစီသည္ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀ျဖစ္ရပ္မ်ား  ကုိ္အေျခခံျပီး ေတြးေခၚ ေေပၚေပါက္လာေသာာ အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပျခင္းပင္။ ဥေရာပႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ တုိ႔ကို တုိက္ရိုက္လက္ခံ ံက်င့္သုံျခင္းမဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆတို႔မည္သည္မွာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံး ပ်ံံ႕ႏွ႔ံဆက္စပ္မႈရွိရာကား၊ ယင္းဥေရာပႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ တုိ႔ႏွင့္္ လုံး၀ကင္းရွင္းျပီး ေပၚေပါက္လာသည္ ဟုဆုိပါက မွားယြင္းေပမည္။ ကမၻာ႔ လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္း (Human Society) အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႔တုိင္း ႏုိင္ငံေရး အေဆာက္အအုံ (European and oriental Political Institutions) မ်ားေပၚေပါက္လာေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကုိ  ရခုိင္ျပည္၏  ႏိုင္ငံေရးဘ၀ (Rakhine Political Life) ႏွင့္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ အလိုက္ ခ်ိန္ဆေလ့လာမႈ ေပၚေပါက္လာေသာ အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

. ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အဓ္ိပၸါယ္ႏွင့္က်င့္သုံးခ်က္
          ဒီမိုကေရစီဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ဂရိ (Greek) ေခတ္ (500-BC) မွစ၍ ေပၚေပါက္ခဲပါ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ က်င့္သုံးခ်က္တို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ ေေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္ဟု ဆုိရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းေ၀ါဟာရ၏ ပင္မအဓိပၸါယ္ကား မေျပာင္းလဲ့ဘဲ ပုိမုိျပည့္၀လာသည့္ ဟုဆုိရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကား မေျပာင္းလဲဘဲ ပုိမုိျပည့္၀ လာသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ဂရိ (Greek) စကားတြင္ ဒီမို (Demos) ျပည္သူ႔ (၀ါ)တုိင္းသူျပည္သားလူမ်ား၊ ကေရစီ (critic) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(၀ါ) အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ဟူ၍အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

၁။ ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး ပါလီမန္၏ ေရေသာက္ျမစ္ - သြယ္
          ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး ပါလီမန္သည္ က်ယ္္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ (Liberal Democracy) ႏွင့္ လူတုိင္းတန္းတူညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အာဏာ (Equal Political Rights) ရွိသည္ဟူေသာႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ - ရပ္အေပၚ ျမစ္ဖ်ားခံ   ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရစီေၾကာင္း     တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

၂။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ (Liberal Democracy)
          ေတာ္လွန္ေရးခံယူ ေျပာဆိုေနၾကေသာ ရခိုင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီကုိ အေျခံခံျပီး ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္းကုိ ၁၉၇၈- ခုမွစ၍ နီးစပ္ရာပုုဂၢိဳလ္ အသင္းအဖြဲ႔ ပါတီမ်ားသို႔ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၈၂- ခုတြင္ကား ဆန္းစစ္တင္ျပခ်က္အမွတ္ -- မ်ားျဖင့္ စာတမ္းျပဳစု ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၈၄-ခု ဧျပီလ- ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ေရးသားျဖန္႔ေ၀ ခဲ႔ေသာ  အေ၀းေရာက္ ႏိုင္ငံခ်စ္ ျမန္မာမ်ား၏ သေဘာထား- မူၾကမ္း-တြင္လည္း ယေန ႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဟုေခၚေသာႏုိင္င ံတစ္၀ွမ္းလုံးႏွင့္ တုိင္းတာျပီး ဒီမိုကေရစီ၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈမ်ား ကုိ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ယင္းတင္ျပခ်က္တုိ႔သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီေရစီးေၾကာင္းကို အားမာန္ ျဖည့္ျဖိဳးေပးခဲ႔သည္ကုိကား  ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ဂုဏ္ယူပါ၏။ ၁၉၈၈- ခု ဒီမုိကေရစီ ေရစီးေၾကာင္းတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီအေတြးအေခၚ တို႔ကို ခုိင္မာေစခဲ႔ပါသည္။ တုိးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးေစခဲ႔ပါသည္။ ယေန႔တြင္ ယင္းက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ ကို သစ္လြင္စြာ ထပ္မံအားေပးျပီး တင္ျပပါမည္။ ယင္းသုိ႔တင္ျပရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ သေဘာတရားမ်ား၊ က်င္းသုံးမႈမ်ား (Liberal Democratic Thoughts, Concepts, Theories and Practices) ကို၊ လႊမ္းမိုးခ်ဳံ၍ ျဖစ္ေစ၊ က႑ုျခား၍ျဖစ္ေစ တင္ျပသြားပါမည္။
          ပုိမိုျပည္႔စုံရန္ကား- ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၈၂- ခုတြင္ေရးသားခဲ႔ေသာ ဆန္းစစ္တင္ျပခ်က္ အမွတ္ -- မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၄ ခုတြင္ေရးသားခဲ့ေသာအေ၀းေရာက္ႏိုင္ငံခ်စ္ ္ျမန္မာမ်ား၏ သေဘာထား မ်ားေၾကာင္းမ်ားပင္။

- အရိစၥတုိတယ္၏ အေတြးအေခၚ
          အရိစၥတုိတယ္ (Aristotle, 384-322 B.C) သည္သူေခတ္တြင္ အစုိးရသုံးမ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
() လူတစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Rule of one; Monarchy)
() လူတစ္ဦးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Rule of few; Aristocracy)
() လူအမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ  (Rule of many; Duality)
တစ္ဖန္ အစုိးရတို႔သည္ ေအာက္ပါ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်င့္သုံး တတ္ၾကသည္ဟုဆိုပါ၏။

() လူတစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူ႔အက်ိဳးကုိ လစ္လ်ဴျပီး ကုိယ္က်ိဳးကုိသာၾကည့္တတ္၍”Tyranny” ေခၚေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို အေျခခံက်င္းသုံးသည္။

()လူတစ္စု အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူ႔အက်ိဳးကုိ လစ္လ်ဴျပီး ကုိယ္က်ိဳး၊ ၾကည့္လာေသာအခါ” Oligarchy” ေခၚေသာ လူတန္းစားေရး၀ါဒကုိ အေျခခံက်င္းသုံးသည္။

() လူအမ်ား အုပ္ခ်ဳဳပ္မႈသည္ကုိယ္က်ိဳးၾကည့္မႈအနည္းပါးဆုံး၊ အမ်ားျပည္သူ႔အက်ိဳး ကုိေထာက္ရူမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေသာDemocracy” ေခၚျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အေျခခံက်င့္သုံးသည္။
          ဤသုိ႔လွ်င္ အရိစၥတုိတယ္သည္သူ၏Politicsအမည္ (Athens) မွာ ျမိဳ႔ျပႏိုင္ငံဟု နားလည္ၾကေသာ ”Polis” တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းPolis” ၏အေရးအရာမ်ားကုိ ျပဳေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ  “Politics” ဟုေခၚသည္။ ယင္း “Politics” ကိုျမန္မာဘာသာတြင္ႏိုင္ငံေရးဟုဘာသာျပန္သုံးႏႈန္းသည္။

.၄။ ။ဂရိေခတ္ဒီမိုကေရစီ
          ယင္းဂရိေခတ္တြင္္က်င့္သုံးေသာ ဒီမိုကေရစီကုိ  တိုက္ရို္က္ဒီမိုကေရစီ (Direct Democracy) ဟုေခၚၾကသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူတုိင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔တြင္ တိုက္ရို္က္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾက၍ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ေအာက္တုိဘာလ - ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ႔ဒီမုိကေရစီ ၂၅၀၀-ႏွစ္ျပည့္ အခန္းအနားကို ဂရိ ႏိုင္ငံ ေအသင္ျမိဳ႔၏ pny+hill ေတာင္ေပၚရွိ Amphitheater တြင္၊ လက္ရွိ ဂရိႏိုင္ငံသမၼတ (Constantine Caramel’s) ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္က်င္းပခဲ့ သည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရရွိေၾကာင္း  ေၾကျငာခဲ ့သည္။  ယခုအခါတြင္ကား  ”politics”    ႏွင့္  “Democracy” တုိ႔၏     အဓိပၸါယ္ႏွင့္      က်င့္ သုံးမႈတုိ႔သည္     ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔    နက္ရႈိင္းလာခဲ့ျပီ။

.၅။ ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ   (Representative Democracy)
          ဂရိေခတ္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီမွသည္ ယခုအခါယခုအခါ ကုိယ္စားျပဳကုိယ္စားျပဳ  ဒီမုိကေရစီ (Representative Democracy) ထြန္းကားခဲ႔ေပသည္။ လူဦးေရမ်ားျပားလာ သည္က တေၾကာင္း၊ ျမိဳ႔ျပႏိုင္ငံ၏ (Polis)  မ်ားသည္၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ (Nation State) မ်ားသို႔ တိုးတက္ထြန္းကားလာသည္ ကတေၾကာင္း၊ လူဦးေရအခ်ိဳးက် နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ကု္ိယ္ စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ျပီး ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳုပ္ျခင္း တုိ႔ကိုျပဳလုပ္  လာေပသည္။ ဤ သည္ပင္လွ်င္ ကုုိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစန္ က်င့္သုံးမႈျဖစ္ေပသည္။

.၆။ တုိက္ရိုက္ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ

          မ်ားစြာေသာ တုိင္းျပည္တို႔တြင္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီကုိ ယွဥ္တြဲက်င့္သုံးၾကဆဲျဖစ္သည္။ ျမိဳ႔နယ္၊ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား (Town Administrations and local Government) တို႔တြင္  လူထုတိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေသာတိုက္ရိုက္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သုံးၾကျပီး အမ်ိဳးသား (၀ါ) ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအဆင့္ ဥပေဒျပဳမႈအဆင့္ဆင့္တြင္ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီကုိက်င့္သုံးၾကသည္။

. ပါလီမန္ (Parliament)
          ယင္းသုိ႔ ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးမႈစနစ္ေၾကာင္း ပါလီမန္ဟုေခၚေသာ(၀ါ) ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳဌာနသည္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၂၆၅- ခုႏွစ္ (Simon de Mont fort ) လက္ထက္မွစ၍ အစပ်ိဳးေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ ယခုအခါတြင္ ယင္းကုိယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကမၻာအ၀ွမ္းတြင္ က်င့္သုံးေနၾကေပသည္။ ျဗိတိသ်ွ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ပါလီမန္တည္ရွိေပသည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒျပဳအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသည္ ပါလီမန္၌ တည္ရွိေပသည္။ ဥပေဒျပဳအခ်ဳပ္အျခာအဏာ (Legal Sovereignty) ႏိုင္ငံေရး အခ်ဳပ္အျခာအဏာ ( Political Sovereignty) မွာကား ျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္တည္ရွိပါသည္။  ဤစနစ္ကုိ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Parliamentary Democracy) ဟုေခၚတြင္ပါသည္။

() က်ယ္ျပန္႔ျခင္းႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀ါဒ (Liberal and Liberalism)

          ရခုိင္ျပည္တြင္ေသာ္၎၊ ဗမာျပည္တြင္ေသာ္၎ ႏုိင္ငံေရးနိမ္႔က်၍ ဖြံံ႔ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်၍ႏိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရေခါင္းပါးမႈကုိ လူတုိင္းသေဘာေပါက္ လက္ခံႏိုင္ၾကေပမည္။ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ဗမာျပည္  တြင္ျဖစ္ရွိေနေသာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ၀ါဒစြဲမ်ားကုိ လြန္ေျမာက္ျပီးက်ယ္ျပန္႔ျခင္းႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္းကုိ ၁၉၈၂- တြင္ေရးသား ခဲ့ေသာ ဆန္းစစ္တင္ျပခ်က္ အမွတ္ -- မ်ားတြင္၎ ၁၉၈၄- ခုတြင္ေရးသားခဲ႔ေသာအေ၀းေရာက္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ျမန္မာမ်ား၏ သေဘာထားမူၾကမ္းတြင္၎ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ႔ ပါသည္။ ယခုအခါထပ္မံေဆြးေႏြးပါအံ့။
          ကၽြန္ေတာ္ဆုိလိုေသာက်ယ္ျပန္႔ျခင္းႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ၀ါဒကုိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး စာေပ ေလာက၌ ရွာေဖြေသာအခါ၊ ကမၻာကနားလည္ေသာ ”Liberal and Liberalism” ႏွင့္ထပ္တူထပ္မွက်သည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လုိခ်င္ေသာပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ၀ါဒစြဲ၊ ပါတီစြဲမ်ား စသည့္အစြဲမ်ားလြန္ေျမာက္မႈကို “ Liberal and Liberalism” ဟုအမည္တပ္ကာ ပေလတို (Plato, 427- 347BC) ႏွင့္ အရိစၥတိုတယ္ (Aristotle, 384- 322BC)  ဂရိမွစ၍ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားစြာ တုိ႔က ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ မွ်နက္ရႈိင္း  က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးပါျပီ။ ယခုေခတ္တြင္လည္း ေဆြးေႏြးၾကဆဲ၊ ျငင္းခုံၾကဆဲ၊ စဥ္းစားၾကဆဲ၊ ေရးသားၾကဆဲ ျဖစ္ပါ၏။ ယေန႔ယင္းေ၀ါဟာရႏွင့္ အယူအဆတုိ႔၏ အဓိပၸါယ္ က်င့္သုံးမႈကုိ ေဆြးေႏြးပါမည္။

.၁။ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားနားလည္ေသာ Liberal
          Liberal ဟူေသာေ၀ါဟာရ၏ သာမန္အဓိပၸါယ္မွာ ေထြျပားပါ၏။ ဤေနရာတြင္္္္္္္ကား open-minded (ပြင့္လင့္ေသာစိတ္ထားရွိျခင္း) having, showing, a broad- mind, free-from prejudice (အထင္ၾကီးမႈ အထင္ေသးမႈ ပြင့္လင့္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း၊ စိတ္ထားျပျခင္း) ဟု Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1974, ကအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ အရပ္သားနားလည္မႈ ပထမဆုံးတင္ျပလုိပါ၏။ ယင္းသုိ႔ပြင့္လင့္ေသာစိတ္ထား က်ယ္ျပန္႔ေသာစိတ္မေနာတို႔ျဖင့္ ျပဳမႈက်င့္သုံးမႈမ်ားကို Liberalism လီဘရယ္၀ါဒ ဟု အရပ္ သားစကားႏွင့္ ေျပာရပါမည္။

          ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸါယ္တြင္ကား----
”-------a person is liberalism is termed “liberal “who supports political ideas in a broad-minded manner, and is not bigoted or narrow-minded. He is sympathetic towards views which differ from his own, since he appreciates that there are merits in many arguments, and is open to persuasion that his views might not always be correct. Since he welcomes new ideas and prefers discussion and voluntary persuasion rather than force as methods of settling problems, he has been described as “democratic” rather than “ authoritarian” in personality.’’ ………………..  C.A Leeds သည္သူ၏ “Political Studies” (2nd dition, London, Macdonald and Evans, 1976) စာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃-၁၁၃ တြင္ေရးသားေဖာ္ျပပါ၏။ ဘာသာျပန္ ရပါေသာ္…..
          ”………………….လူတစ္ဦးသည္ေခါင္းေဆာင္မႈ လည္းမရွိ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ စိတ္ဓာတ္လည္းမရွိဘဲက်ယ္ျပန္႔ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္အတုိင္း ကိုေထာက္ခံ ပါက၊ ယင္းပဂၢိဳလ္ကုိ Liberal (က်ယ္ျပန္႔သည္) ဟုသတ္မွတ္ၾကေပသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ ျငင္းခုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ပါရွိသည္ကုိ ယုံၾကည္ႏွစ္သက္ သည္ျဖစ္၍လည္း မိမိ၏အျမင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအျမင္တို႔ အေပၚမွာလည္း ဂရုဏာတရား ထားေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူ၏အျမင္တုိ႔သည္ အျမဲတမ္းမမွန္ႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ကုိလည္း ေကာင္း လက္ခံရန္တံခါး ဖြင့္ထားေပသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ အျမင္သစ္မ်ားကုိ ႁကိုဆုိျပီး၊ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္အားသုံးေသာနည္းမ်ားထက္၊ ေဆြးေႏြးျခင္း - ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္း နည္းမ်ားကုိ သာလုိလားရကား - ၎အား- ”Authoritarian” လက္၀ါးျခမ္းအုပ္အာဏာရွင္ မဆန္ဘဲ “ Democratic” ဒီမိုကေရစီဆန္သူ ဟုသတ္မွတ္ၾကေပသည္။`
          ဤသည္မွာ Liberal လီဘာရလ္ ဟူေသာေ၀ါဟာရ၏ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဆုိင္ရာ အဓပၸါယ္ျဖစ္ပါ၏။ ဤႏိုင္ငံေရး အဓိပၸါယ္ႏွင့္က်င့္သုံးမႈမို Liberalism လီဘာရယ္၀ါဒဟု ေခၚဆိုပါသည္။

 .၂။  ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားတြင္ ထပ္မံတင္ျပရေသာ္ ႏိုင္ငံေရး၀ိေသသ တုိ႔ကို အလ်ားလိုက္ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေအာက္ပါအတိုင္း   သတ္မွတ္ၾကေပသည္။
()ေဖာက္ျပန္ေရး၀ါဒီ (Reactionary)
()မူထိန္းေရး၀ါဒီ (Conservative)
()က်ယ္ျပန္႔မႈ၀ါဒီ (Liberal)
()ေ၀ဖန္ေရး၀ါဒီ (Radical)
()ေတာ္လွန္ေရး၀ါဒီ(Revolutionary) လက္ယာမွာ လက္၀ဲ

 ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္

No comments:

Post a Comment